Termeni & Conditii

Acest site este operat de REAL AUTOKREDIT SHOP S.R.L.

REAL AUTOKREDIT SHOP S.R.L., cu sediul social în Oraș Pantelimon, Strada RÄSÄRITULUI, Nr. 2B, Judet Ilfov având codul de înregistrare fiscală 35088812, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul: ROONRC.J23/5500/2022, denumită în continuare “REAL AUTOKREDIT SHOP S.R.L

Orice persoană care accesează site-ul autokredit.ro și se înregistrează în mod valabil, comunicând autokredit.ro toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator”.

 

Orice utilizator a transmis și finalizat o comandă cu privire la unul dintre produsele sau serviciile puse în vânzare pe site-ul autokredit.ro va fi denumit în continuare “Client”.

 

Prin accesarea site-ului autokredit.ro toți utilizatorii consimt în mod expres să respecte termenii și condițiile prezentate mai jos, precum și legislația aplicabilă în domeniu, inclusiv termenii si conditiile politicii de confidențialitate, care se regăsesc detaliate, separat, în secțiunile prezentate pe site.

 

 

Art. 1. DEFINIȚII

 

1.1. Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, în înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos:

 

1.2. Site reprezintă domeniul autokredit.ro precum și subdomeniile acestuia.

 

1.3. Serviciu – pus la dispoziție de autokredit.ro prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la autokredit.ro – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

 

1.4. Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării site- ului autokredit.ro de către un Utilizatorul care a acceptat termenii si condițiile de utilizare prezentate pe site.

 

1.5. Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, în mod ferm si expres,  cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care autokredit.ro își derulează operațiunile, neputand invoca ulterior eventuale împrejurari/stări de fapt de natură a modifica aceste forme de comunicare.

 

1.6. Produse – orice produs încărcat pe pagina corespondentă adresei web Autokredit.ro, cu mențiunea că, în anumite situații, pot exista eventuale diferențe, nesemnificative, care nu sunt apte să modifice caracteristicile esențiale, de bază, ale produsului sau serviciului.

 

1.7. Contractul – reprezintă o comandă confirmată în prealabil de către reprezentanții autokredit.ro, prin care se acceptă  livrarea  produsului sau a produselor comandate și/sau livrarea serviciilor către client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse

 

încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță.

 

1.8. Data intrării in vigoare a contractului – este data confirmării comenzii de către reprezentanții autokredit.ro, dată la care contractul se considera legal încheiat, cu toate consecințele juridice ce derivă din aceasta stare de fapt.

 

1.9. Specificații – toate specificațiile privind produsele și serviciile încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezulta alte diferențe cauzate exclusiv de catre producator, autokredit.ro nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul autokredit.ro, ori a diferențelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ și nu limitativ) cauzate exclusiv de către producator, clientul neputand invoca în contra autokredit.ro aspecte ori alte stări de fapt de natura a atrage răspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.

 

1.10. Prezenții termeni si condițiile generale de vânzare vor sta la baza contractului de vânzare-cumpărare la distanță și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum și oricarei alte norme în materie, în vigoare la data încheierii și derularii contractului. În măsura în care exista norme care guvernează aceeași situație de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea normă cu caracter mai favorabil față de partea în culpă.

 

 

 

Art. 2. CONDIȚII GENERALE

 

2.1. Prin documentul prezent va aducem la cunoștința regulamentul privind termenii si condițiile de folosire a site-ului autokredit.ro

 

2.2. Utilizarea site-ului autokredit.ro (navigarea, accesul, cumpărarea produselor și serviciilor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel încât beneficiază de drepturile legale pentru a valida o comandă și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a implinit 18 ani beneficiază de toate drepturile și obligațiile contractuale, izvorate din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia.

 

2.3. Administratorul site-ului autokredit.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabilă.

 

2.4. Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului sau conținutului aparținând autokredit.ro, în conformitate cu legislația română în vigoare.

 

2.5. Cumpărătorul/Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat în favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului autokredit.ro  pe perioada derulării unui contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de autokredit.ro exceptie face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal însă o astfel de eventuala revocare nu are niciun fel de consecință asupra raporturilor contractuale anterioare, deja născute, în baza cărora au luat naștere în mod valabil obligații de plată, dar neonorate, acestea urmând a fi achitate, integral, indiferent de opțiunea clientului privitoare la

 

prelucrarea datelor sale cu caracter personal, aceasta opțiune producând efecte numai pentru viitor nu și pentru situații anterior născute.

 

2.6. In cazul in care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de autokredit.ro și își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente în cuprinsul site-ului: autokredit.ro  pe perioada derulării unei comenzi, autokredit.ro urmează să anuleze cererea de produse/servicii a Utilizatorului/Clientului fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

 

 

 

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

 

3.1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client si confirmate pentru livrare de către reprezentanții autokredit.ro. În comandă vor fi înscrise în mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor/serviciilor comandate, modalitatea de plată, precum și termenul de plată. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de element nu lipsește de efecte juridice raportul contractual valabil născut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, în masura in care acest raport contractual poate fi ușor și rezonabil verificat, la fel și consecințele sale juridice.

 

 

 

Art.4. PRETUL DE VANZARE. MODALITATI DE PLATĂ

 

4.1. Prețul de vânzare al produselor și serviciilor este cel afișat pe site.  Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către autokredit.ro, în orice moment fără o notificare prealabilă. De asemenea, în functie de volumul comenzii, de pretul acesteia, de produsul comandat ori de gradul de fidelitate a clientului, pretul final al produselor poate fi negociat, independent de valoarea afișată pe site. autokredit.ro își rezervă

dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere în măsura în care aceasta a fi în detrimentul activitații economice a societații ori există riscul ca o astfel de negociere sa creeze

dezavantaje viitoare societații, indiferent de natura lor. În urma negocierii, prețul rezultat nu poate fi superior celui afișat pe site, cu excepția unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantitați de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de către client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar față de cel normal, generat de o comandă uzuală.

 

4.2. Confirmarea înregistrarii comenzii, recepționată în mod automat de persoana care a efectuat comanda, nu reprezintă o confirmare fermă și expresă a faptului că produsul/produsele comandate se află pe stoc (existand posibilitatea ca disponibilitatea afisată sa fie una aproximativă) și nu generează niciun fel de obligație contractuală ori de alta natură pentru vânzător, lansarea comenzii presupunând, inițial, exclusiv confirmarea de înregistrare

și detalierea comenzii lansate.

 

Comanda plasată on-line, pe site-ul autokredit.ro, este validă și generează obligații contractuale pentru vânzător exclusiv ulterior confirmării de catre acesta din urmă și numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții, fara niciun fel de excepție:

 

  • datele persoanei care a plasat comanda sunt complete și corecte, acesta furnizând toate informațiile necesare, în conformite cu legislația în vigoare, asumându-și întreaga responsabilitate pentru exactitatea și corectitudinea acestora;

 

  • persoana care a lansat comandă ori beneficiarul respectivei comenzi nu este înregistrat/a în baza de date autokredit.ro ca intrând sub incidența art.4.3, art.4.4. din “Termeni și Condiții”, împrejurări detaliate mai jos, și nici nu se regăsește în vreunul din aceste cazuri;

 

  • produsele comandate se află efectiv pe stocul vânzatorului și sunt disponibile pentru onorarea concretă a comenzii lansate.

 

  • nu există erori de sistem ori altele asemenea, de natură a genera un preț eronat sau incomplet (spre exemplu, valoarea produsului este afisata 0 = zero – lei ori prețul afișat ca și valoare de tranzacționare a produsului, ca urmare a unei erori, este infim, derizoriu ori vădit disproporționat, în raport cu cantitatea, calitatea și proprietațile produsului, fiind evident, pentru orice consumator cu un grad mediu de pregătire și cunoaștere, ca ar fi imposibilă, din punct de vedere comercial, tranzacționarea produsului la respectivul preț.

 

  • banca emitentă a cardului utilizat de persoana care a lansat comanda acceptă tranzacția.

 

  • vânzatorul emite factura fiscală pentru produsele comandate.

 

În momentul confirmării comenzii, exclusiv în condițiile de mai sus, autokredit.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, numai în masura în care sunt îndeplinite cumulativ aceste cerințe.

 

Momentul emiterii facturii reprezintă momentul încheierii efective a contractului, contractul neconsiderându-se încheiat nici în momentul lansării comenzii și nici la momentul la care este recepționată confirmarea înregistrării comenzii din partea autokredit.ro.

 

Autokredit.ro își rezervă dreptul exclusiv de a anula oricând livrarea produselor sau serviciilor comandate/de a anula onorarea comenzii, chiar și ulterior emiterii facturii, în măsura în care se constată incidența cazurilor sus-menționate (inclusiv împrejurarea ca pretul a fost listat greșit, ca urmare a unei erori – eroare IT, eroare materială, eroare de afișare pe site, referitoare la prețul produselor ori caracteristicile lor, etc. -, eroare care a generat un preț inexact, gresit, infim sau derizoriu), neexistând în acest caz obligația din partea vânzătorului de a notifica/incunostiința în prealabil clientul.

 

În măsura anulării unei comenzi pentru și în condițiile detaliate mai sus, niciuna dintre părți nu va fi ținută la vreo obligație, una față de cealaltă, în sensul că niciuna dintre parți nu va putea pretinde despăgubiri de la cealalta parte, indiferent care ar fi natura acestor despăgubiri.

 

4.3. În momentul confirmării comenzii, autokredit.ro va emite o factură pentru produsele/serviciile ce urmează a fi livrate, Utilizatorul  fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația in vigoare, asumându-și întreaga responabilitate pentru exactitatea și corectitudinea acestora.

 

4.4. Autokredit.ro se obligă să onoreze, în condiții rezonabile, toate comenzile primite, fără discriminare în rândul clientelei. Cu toate acestea, autokredit.ro își rezervă dreptul de a refuza unilateral, în mod intemeiat, onorarea anumitor comenzi în masura în care apreciază

 

pe baza unor împrejurări reale și obiective, ca furnizarea produselor/serviciilor comandate către anumite persoane fie încalcă normele în vigoare, fie nu ar fi oportună realizarea livrării (spre exemplu, comanda este realizata de o persoană care a mai comandat anterior produse/servicii însă fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu întarziere, fie a onorat-o parțial, în mod total nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relații comerciale societății i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natura lui. În aceste cazuri, subscrisa nu este răspunzătoare pentru neonorarea comenzii iar clientului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost.

 

4.5. De asemenea, autokredit.ro își rezervă dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral în măsura în care aceasta a fost plasată de o persoana care a manifestat față de subscrisa o atitudine neconformă normelor în vigoare ori a adoptat față de aceasta o atitudine/conduită ostilă, șicanatorie, cu vădită rea credință sau nejustificată. autokredit.ro iși rezervă dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral în măsura în care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia ca există premisele adoptării unei

astfel de conduite față de subscrisa.

 

 

4.6. Modalitățile de plată sunt:

 

–  Plata cu cardul bancar – procesare securizata prin intermediul Stripe comision 0%, direct pe site. Comanda poate fi denunțată unilateral, fără nicio obligație din partea furnizorului, în măsura în care tranzacția este invalidată ca urmare a neacceptării cardului clientului, în cazul plății online.

– Plata prin transfer bancar.

 

4.7. Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile în limita stocului disponibil și numai în perioada indicată pe site, in condițiile afișate pe site.

 

4.8. În cazul în care contractul nu poate fi executat întrucât produsul nu mai este disponibil, autokredit.ro va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care a luat cunostință despre acest caz. În eventualitatea în care produsul a fost deja plătit, sumele primite ca plată vor fi rambursate în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care părtile convin altfel.

 

Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

 

5.1. Livrarea produsului comandat (precum si a documentelor însoțitoare) se va face la adresa indicata de Client, in termen de maxim 14 zile de la momentul ridicării produsului de către www.curiera.ro, sau orice alta firma de curierat, care reprezintă termenul de retragere din contractul încheiat cu autokredit.ro.

 

5.2. Livrarea se face numai pe teritoriul României.

 

5.3. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, autokredit.ro va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.

 

5.4. În cazul în care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, autokredit.ro va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru sa se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor. autokredit.ro își rezervă dreptul de a refuza o noua livrare în măsura în care comunicarea inexactă ori eronată a datelor sus menționate s-a realizat cu intenție și fără justificare.

 

5.5. Autokredit.ro nu isi asuma răspunderea pentru întarzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea revenind integral acesteia, subscrisa garantând exclusiv îndeplinirea obligațiilor care țin de propria persoană și de propriii angajați.

 

5.6. În măsura în care clientul nu este găsit de către firma de curierat la adresa specificată în comanda, ori adresa specificată în comandă nu este completă sau conține inadvertente, de natură a face imposibilă livrarea comenzii, precum și în cazul în care livrarea ar trebui să se realizeze într-o locație improprie, de natură a pune în pericol integritatea curierului, fapt care face imposibila livrarea, clientul este răspunzător în integralitate pentru contravalorea transportului.

 

5.7. În măsura în care clientul revine și resolicită comanda, toate costurile legate de noul transport sunt în sarcina sa.

 

5.8. În măsura în care clientul, ulterior lansării comenzii, anunță, în orice mod, autokredit.ro despre intenția sa de a nu mai prelua produsul comandat, ori refuză preluarea produsului livrat prin curierat, pretul nefiind achitat, clientul este raspunzator integral de întregul cost al transportului ori de eventuale spețe suportate de autokredit.ro ca urmare a lansării comenzii asupra căreia s-a renunțat nejustificat.

 

5.9. În măsura în care clientul achită contravaloarea produselor însă până la momentul livrării/ridicării lor se răzgandește, nejustificat, anulând comanda ori refuzând preluarea produselor, autokredit.ro va restitui prețul achitat, urmând ca din acesta sa se scadă eventualul cost al transportului – daca acesta a fost efectuat –  precum și orice alta suma reprezentând eventuale spețe suportate de autokredit.ro ca urmare a lansării comenzii asupra căreia s-a renunțat în mod  nejustificat.

 

5.10. Prin lansarea oricărei comenzi către autokredit.ro, prin completarea formularului de comandă în care clientul menționează, ca și dată de contact, numărul telefonic la care poate fi apelat, acesta din urma iși manifestă acceptul, expres si necondiționat, ca respectivul număr

de telefon să poată fi utilizat de autokredit.ro în scopul transmiterii de mesaje promoționale/publicitare, oferte personalizate, mesaje cu ocazia sărbătorilor sau alte evenimente, mesaje/informari referitoare la statusul comenzii în derulare, mesaje de mulțumire privind comenzile lansate, precum și orice fel de informare din partea autokredit.ro referitoare la produsele comercializate, la comenzile lansate ori activitatile comerciale derulate de autokredit.ro. În cazul în care clientul nu dorește/nu mai doreste ca numărul de telefon comunicat o data cu lansarea comenzii să mai fie utilizat în scopurile sus-menționate, acesta

 

este obligat sa informeze autokredit.ro, în condițiile mentionate la Secțiunea “Prelucrarea datelor cu caracter personal”, lipsa unei astfel de informari/notificări catre autokredit.ro echivalând cu acceptul, în continuare, al clientului pentru activitațile enumerate anterior. autokredit.ro nu este responsabil pentru furnizarea de către client a unui număr de telefon care nu îi aparține, la

care nu poate fi contactat ori al cărui titular a devenit, ulterior comenzii, o terță persoană.

 

5.11.Clientul are oricând posibilitatea necondiționată de a transmite o solicitare/notificare/înștiințare scrisă, chiar nemotivată, către autokredit.ro la email contact@autokredit.ro în vederea dezabonării de la newsletter ori prin care sa își manifeste în mod expres intenția de a nu mai recepționa din partea autokredit.ro, prin nicio cale de comunicare, la datele de contact furnizate (telefon, e-mail, etc.), mesaje de informare/promoționale/referitoare la activitățile comerciale ale autokredit.ro.

 

 

 

Art. 6. GARANȚII

 

6.1. Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producatorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiente, neconformitati, etc., enumerarea având caracter exemplificativ, aceasta cuprinzând în esența toți factorii având legatură directă cu producătorul.

 

6.2. Autokredit.ro poate limita capacitatea de achizițonare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

 

6.3. De asemenea, orice reclamație privind deficiente ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute direct pe adresa contact@autokredit.ro sau la sediul autokredit.ro în termen de 14 zile de la recepție.

 

 

 

Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

 

7.1. In functie de natura produselor, orice client persoana fizica (consumator) are dreptul sa notifice în scris autokredit.ro că dorește denunțarea contractul de vânzare – cumpărare a produsului/produselor comandat/comandate, fără ca acest lucru sa dea naștere la penalități si fără a fi necesara invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea sa se producă in termen de maxim 45 zile de la livrarea comenzii.

 

7.2. Autokredit.ro își asumă obligația de suportare a cheltuielilor privind returnarea produselor în termenul de 30 zile menționat anterior.

 

 

7.3. Contravaloarea produselor comandate, livrate de autokredit.ro și ulterior returnate de catre clientul cumpărător, în condițiile sus-menționate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, în contul personal al clientului cumpărător, cu excepția cazului în care acesta

împuterniceste o terță persoană, prin act autentic notarial, înscris care se va prezenta în original furnizorului.

7.4. Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgârieturi, lovituri, etc. autokredit.ro va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau daca diminueaza suma returnată, proporțional cu deficiența constatată la returnare, sens în care, prin transfer bancar, clientului cumpărător îi va fi restituită exclusiv această valoare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.

7.5. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, autokredit.ro va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar în condițiile sus-menționate, în cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu excepția cazului în care se constată că produsul returnat prezintă lipsuri, deficiențe, deteriorări, etc, situație în care prețul se va reduce proporțional, potrivit art.7.5.

7.6. Denunțarea contractului în mod repetat, returnarea repetată de produse, fără o justificare reală sau obiectivă, va putea fi considerată un abuz.

7.7. În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie in aceeași stare, sigilate, în ambalajul și cutia originală, cu etichetele intacte si împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factura, bon fiscal sau alte documente), aceste condiții fiind cumulative, lipsa uneia dând dreptul furnizorului de a refuza returnarea și restituirea prețului.

7.8. Acele produse la care producatorul impune conditii speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnare de către autokredit.ro, în conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16

Lit. d).

7.9. Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile O.G. 34/2014, în cazul achiziționării de produse/servicii din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță. 

Art. 8. RASPUNDEREA AUTOKREDIT.RO

8.1. Autokredit.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni și condiții sau de nerespectarea Contractului și celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

8.2. Autokredit.ro nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site. 

8.3. Autokredit.ro nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către autokredit.ro a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor respective după livrare si, in special, pentru pierderea produselor.

8.4. Autokredit.ro nu răspunde în fața niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitări în afara termenilor și condițiilor de față, nu poate fi răspunzător pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de alta natură, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte împrejurări care nu au fost menționate în prezenta secțiune de Termeni și Condiții.

8.5. Autokredit.ro își rezervă dreptul de a anula comanda și de a nu ține rezervate produsele comandate în cazul în care clientul nu poate fi contactat telefonic în termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.

 

Art.  9.  DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate materialele integrate în acest site (inclusiv descrierile produselor, modalitatea lor de promovare, etc.) sunt proprietatea intelectuala a autokredit.ro. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Incalcarea acestei obligatii confera autokredit.ro dreptul de a solicita atat daune interese cat si obligarea celui care se face vinovat la încetarea de îndată a actului prejudiciabil, care nesocotește proprietatea intelectuală a subscrisei.

  

Art. 10. UTILIZAREA ABUZIVĂ A SITE-ULUI AUTOKREDIT.RO 

 

10.1. Se consideră utilizare abuzivă a site-ului orice utilizare făcută cu rea credință, într- un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare, în orice alt mod care poate produce prejudicii autokredit.ro, ori în cu totul alte scopuri decât cele specifice utilizării normale a site-ului.

 

10.2. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativă de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii subscrisei, organele competente (inclusiv cele penale) urmând a fi sesizate sub acest aspect.

 

Art.11. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

11.1. Autokredit.ro poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia în vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

 

11.2. În caz de cesiune/subcontractare, autokredit.ro rămâne răspunzător față de Client cu privire la modul în care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile față de Client.

 

Art.12. – FORȚA MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora, în conformitate cu legislația in vigoare.

 

Art. 13. LEGEA APLICABILA. LITIGII 

13.1. Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între autokredit.ro și Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens în care partea nemulțumită va transmite, în prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt să facă dovada recepționării de catre cealaltă parte, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.